អង្គការសុខភាពពិភពលោក​ ថាបណ្តាប្រទេសមិនគួរបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាបណ្តាប្រទេសមិនគួរបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំពោះការភ័យខ្លាចថាវាបណ្តាលឱ្យមានការកកឈាមនោះទេព្រោះគ្មានការចង្អុលបង្ហាញថានេះជាការពិតទេ។


កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក Margaret Harris បានមានប្រសាសន៍ថា វាក់សាំង Astra Zeneca​​ មិនមានហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស៉នោះទេ។ 

ប្រជាជនអឺរ៉ុបប្រហែល ៥ លាននាក់បានទទួលវាក់សាំង AstraZeneca រួចហើយ។

អ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាការវិភាគនៃទិន្នន័យសុវត្ថិភាពជាង ១០ លានកំណត់ត្រារបស់យើងបានបង្ហាញថាគ្មានភស្តុតាងនៃការកើនឡើងហានិភ័យនៃការស្ទះសរសៃឈាមសួតឬការស្ទះសរសៃឈាមវ៉ែនជ្រៅនោះទេ។

សូមអានបន្ថែម៖

https://www.bbc.com/news/world-56370636?fbclid=IwAR1XSHzNcsweW-ftsYVPdFH_HghTCm19-2Nujll3INPZ3TEVBRjjpUGmFyI

Following story is one of

One upon a time, there was a pond in the forest. One day, as and old elephant came to drink, it saw an ant struggling in the water.

 It had fallen in to the pond from overhanging leaf. Seeing this, the elephant felt sorry and tried to help the ant from the water by placing a small branch into the water before it was eaten by fish. The ant lived near the pond and was able to observe the coming and going of all creature that used it.

 One day, the elephant notice a hunter waiting for killing the elephant by the water’s edge. The ant thought that the elephant had saved me, so I should do something to help him. The ant climbed up the hunter’s leg and stay there quietly. Soon the old elephant appeared, the hunter raising the bow and poisoned arrow and took aim. As he did so the ant bite his leg as hard as it could that hunter gave sudden shout of pain and the arrow flew wide of it mark, missing the elephant. The elephant ran into the jungle.

Share this if you see the moral story of it.  

This is a traditional story I learn from my teacher when I was in school.

This is a traditional story I learn from my teacher when I was in school.

ទៅលើវិញ