រោគសញ្ញាកូវីដ19 ដែលបញ្ជាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល

នេះជារោគសញ្ញាកូវីដ19 ដែលបញ្ជាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ប្រសិនបើបងប្អូនមានរោគសញ្ញាទាំងនេះ សូមទាក់ទងដើម្បីធ្វើតេស្ត បន្ទាន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ទៅលើវិញ